Wolkom op dizze webside!
Jim kinne op dizze webside in yndruk krije fan wèr't wy mei dwaande binne en ek it wêrom en foar wa. De Nordnes is in selslossende bulkcarrier, omboud ta in fleksibel stoartpiipskip. Hoesa Flekibel? En wat stoartpiip? Hjirùnder kinne jim mear lêze.
Oer ússels?
Wy binne de bemanning fan de Nordnes. In gesellich team, gearstald út allerhande nasjonaliteiten sa as Filipino's, Nederlanders, Noaren, Poalen, Belgen, Engelsen, Kanadezen, Ûkraïniers en Letten, om mar in pear te nemen.Wat dogge wy??
Wy stoarten stien en rotsblokken op de boaijem fan de see.


Werom dogge wy dat?
We stoarte stien omdat ús klanten dat fan ús freegje. Ús klanten wolle stien stoart hawwe om ferskillende redenen: Om offshore piipliedingen (foar gas en oalje) te beskermjen. Om in goede stiennen ûndergrûn foar dy liedingen te meitsjen Om platfoarms te beskermjen tsjin it ússkjirjen fan de ûndergrûn. En ek om stevige fundearingen oann te lizzen foar de ynstallaasjes. Wy hawwe de technyk en de kennis en ûnderfining om dit te dwaan

Wêr dogge wy day?
Op 't heden binne wy it meast oan it wurk yn it noardlike part fan de Noardsee nord

Werom nei de Ingelske side.


Start

Vessel
History
Vessel specs
Take a tour
On the web Vessel Pics

Rock
Rock installation
Rock, rock, rock &...

People
Newcomers
Who is on board
Crew at work
Funny pictures
Photo gallery Travelling


News
Photo of the month
Coffee Corner
Special events !!
Records

Scenery
Daily views

Website
What's new
Links
Colophon

Visitors


Contact
Contacts
Guestbook